Albaniada Fjalori Gjuhes Shqipe
Dhuroni
Menu

Kategoria:Drejtshkrimi
nga Albaniada

Nga Fjalori i gjuhes Shqipe - Albaniada

Drejtshkrimi i Gjuhës Shqipe

Më poshtë është paraqitur, me disa ndryshime që i dikton koha, studimi:

Drejtshkrimi i Gjuhës Shqipe, punuar nga Akademia e Shkencave e RP të Shqipërisë, Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë në vitin 1973, me hartues:

Prof. Androkli Kostallari (kryetar), Prof. Mahir Domi, Prof. Eqrem Çabej, B. shk. Emil LafeDREJTSHKRIMI I GJUHËS SHQIPE


Parime të drejtshkrimit

Alfabeti


Drejtshkrimi i zanoreve


Zanorja ë e theksuar

Zanorja ë e patheksuar

Zanorja e e theksuar

Zanorja e e patheksuar

Zanorja ë pastheksore

Zanorja ë fundore

Zanorja u

Zanoret u dhe y

Zanoret i dhe y


Grupe zanoresh dhe diftongjet


Grupi i zanoreve ye

Grupet e zanoreve ua dhe ue

Grupet e zanoreve ie dhe je

Takimi i dy zanoreve të njëjta


Apostrofi

Theksi


Drejtshkrimi i bashkëtingëlloreve


Bashkëtingëlloret e zëshme në fund dhe në trup të fjalës

Bashkëtingëlloret sh, zh dhe ç nistore

Bashkëtingëlloret s dhe z nistore

Bashkëtingëllorja j

Bashkëtingëllorja h

Fjalët me rr

Bashkëtingëllorja nj në trup dhe në fund të fjalës


Grupe bashkëtingëlloresh


Grupe bashkëtingëlloresh mb, nd, ng, ngj


Takime bashkëtingëlloresh


Takimet e bashkëtingëlloreve t me sh

Takimet e bashkëtingëlloreve g ose n me j

Takimet e bashkëtingëlloreve d, s, t, ose z me h

Takimet e bashkëtingëlloreve d me t

Takimi i dy bashkëtingëlloreve të njëjta


Tipa fjalësh me prejardhje të huaj


Çështje gramatikore


Trajta të shumësit të emrave dhe mbiemrave

Nyja e përparme

Pjesëzat dhe parafjalët

Shkrimi i fjalëve njësh ndaras dhe me vizë në mes


Përdorimi i shkronjave të mëdha

Ndarja e fjalëve në fund të rreshtit

Shkrimi i datave

Kjo kategori aktualisht nuk përmban asnjë faqe apo media.

Login Rreth NeshKontaktKonfidencaTermat
Logoreci.com